top of page
Disclaimer

Gebruik van de website

De inhoud van deze website is louter informatief, wat betekent dat de informatie erop niet als juridisch bindend mag worden beschouwd. Ons doel is om geactualiseerde, correcte informatie te delen, maar wij kunnen desalniettemin niet garanderen dat dat steeds het geval zal zijn. Elke fout die onder onze aandacht wordt gebracht, proberen wij zo snel mogelijk te corrigeren. De informatie die op deze website wordt gedeeld brengt geen aansprakelijkheid mee ten aanzien van de verschillende betrokken partners. Sommige bestanden op deze website kunnen verwijzingen of links bevatten naar informatie van andere organisaties. Die vermelde verenigingen, organisaties en websites worden objectief gekozen met als enig doel om de bezoekers zo volledig en correct mogelijk te informeren. BelRAIcare kan echter geenszins waarborgen dat die externe informatie relevant, actueel of correct is en kan hier ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld. Omgekeerd kunnen bezoekers ook op deze website terechtkomen via externe links op pagina's van derden waarover BelRAIcare geen enkele controle heeft. Deze website kan algemene informatie bevatten over medische aandoeningen en hun behandeling. Die informatie wordt enkel voor informatieve doeleinden gedeeld en vervangt dus in geen geval het advies van een arts of een andere professionele zorgverlener.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

BelRAIcare hecht erg veel belang aan de bescherming en de verwerking van uw persoonsgegevens. Al sinds de start gaan wij voorzichtig om met de vertrouwelijkheid en de bescherming van uw gegevens. Wij zorgen er dan ook voor dat ze beschermd zijn, we bewaren ze intern en delen ze nooit zonder uw voorafgaande toestemming. U kunt uw gegevens ook inkijken door ons een verzoek te sturen. BelRAIcare eerbiedigt de persoonlijke levenssfeer van alle bezoekers van deze website. Op deze website worden persoonsgegevens verzameld. Dat is met name het geval wanneer u elektronische formulieren, zoals het contactformulier, invult omdat u bepaalde informatie wil opvragen. De persoonsgegevens (zoals uw naam, adres, e-mail enz.) worden uitsluitend verzameld als u die gegevens op eigen initiatief met ons deelt. De websitebeheerder houdt zich aan de wettelijke voorwaarden inzake vertrouwelijkheid die in België van toepassing zijn en zal uw persoonsgegevens nooit met derden delen. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, heeft u het recht om gegevens over uw persoon in te kijken en te corrigeren.

Persoonsgegevens die wij verzamelen

BelRAIcare verwerkt in het kader van deze website elektronische identificatiegegevens zoals uw IP-adres. Verder verwerken we voor het contact met u als (potentiële) klant mogelijks gegevens zoals onder meer uw naam, uw contactgegevens, uw functie en de organisatie waarvoor u werkt (professionele gegevens), de noodzakelijke informatie die blijkt uit onze communicatie (zoals bijvoorbeeld uw interesses in onze diensten), gegevens over uw deelname aan onze evenementen,...

Hoe hebben wij uw persoonsgegevens verkregen

Wij verkrijgen de persoonsgegevens door uw bezoek aan onze website, wanneer u ons deze meedeelt tijdens onze contacten of via onze inschrijvingsformulieren. In sommige gevallen komt een eerste contact tot stand door een persoon of partij die tussen u en BelRAIcare staat. BelRAIcare doet ook zelf actief marktonderzoek om potentiële klanten te vinden.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens

BelRAIcare deelt uw persoonsgegevens mogelijks met één van volgende partijen: onze websitebeheerder, Google, ons e-mailplatform.

Gebruikersrechten

U kunt de gegevens die BelRAIcare over uw persoon verzamelt op elk moment inkijken, corrigeren, laten verwijderen en de verwerking en het delen ervan laten beperken. Daarvoor stuurt u een ondertekende aanvraag met datum naar BelRAIcare (BelRAIcare t.a.v. Liza Van Eenoo:  liza.vaneenoo@belraicare.be). Bij die aanvraag voegt u ook een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart, zodat wij uw identiteit kunnen controleren. Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, heeft u het recht die toestemming op elk moment in te trekken.

Auteursrechten

De volledige inhoud van deze website wordt beschermd door de wetgeving inzake auteursrechten. De inhoud van deze website mag niet worden gekopieerd, tenzij voor strikt persoonlijk, niet-commercieel gebruik waarbij alle copyright- en eigendomsverwijzingen worden behouden.

bottom of page